Βάγιας Τρόφιμα ΑΕ - Προϊόντα ποιότητας

organicOliveOil_ingredientMain[1]

The most prevalent olive tree in Greece. The fruit is medium or large and can be green, golden or black olive. Grown mainly in Central Greece. It can be grown in relative altitude. The olives get the corresponding color according to their maturity and in relation to the time of their harvest.

Availiable packages

  • 150gr package stuffed with pepper
  • 250gr package stuffed with pepper
  • 150gr package stuffed with Almond
  • 250gr package stuffed with Almond
  • 250gr package stuffed with Garlic
  • 10kg Package Green Olives
  • 10kg Package Black Olives
  • each olive variety can be processed as pitted or sliced
  • all products are available in large packs (150kg και 12kg )

Η εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία εκσυχρονισμού του περιβάλλοντος χώρου, των παραγωγικών της εγκαταστάσεων, των μεταφορικών μέσων εντός της μονάδας, την εγκατάσταση του συστήματος ποιότητας, και την προμήθεια εξοπλισμών γραφείου και λογισμικού. Ο εκσυχρονισμός αυτός γίνεται με την συγχρηματοδότηση από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, μέσα από Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και συγκεκριμένα από το Μέτρο 19.2 LEADER/CLLD – Ιδιωτικές επενδύσεις.